Úvodní ustanovení

Vítejte na webové stránce Pražská Gastroenterologie a Zdravá Strava. Provozovatelem této stránky je paní Karolína Pechová se sídlem Generála Píky 53, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') upravují vztahy mezi provozovatelem a návštěvníky či uživateli této webové stránky. Používáním webové stránky potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Podmínkami, rozumíte jim a zavazujete se je dodržovat. V případě nejasností nebo dotazů se můžete obrátit na provozovatele prostřednictvím emailu [email protected].

Práva a povinnosti uživatele

Jako uživatel této stránky jste povinni užívat obsah webové stránky způsobem, který není v rozporu se zákony České republiky, dobrou mravností a těmito Podmínkami. V rámci užívání webové stránky nesmíte šířit obsah, který je protiprávní, urážlivý, obscénní, rasistický nebo jinak společensky nepřijatelný. Zavazujete se také respektovat autorská práva provozovatele a případných třetích stran. Jakékoliv využití obsahu stránky, včetně jeho kopírování, šíření nebo upravování, je možné pouze se souhlasem provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webové stránky dbá na ochranu osobních údajů svých uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Všechny osobní údaje, které jsou uživateli poskytnuty v rámci využívání webových stránek, jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a jsou chráněny před zneužitím. Podrobné informace o zpracování osobních údajů, jejich ochraně a právech uživatelů jsou uvedeny v sekci 'Ochrana osobních údajů'.

Změny Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky. O každé změně bude uživatel informován prostřednictvím webové stránky nebo přímo prostřednictvím emailu. Pokud uživatel pokračuje ve využívání webové stránky po provedení změn v Podmínkách, je to považováno za akceptaci těchto změn a nově platných Podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou platné a účinné pro všechny uživatele webové stránky od momentu jejich zveřejnění. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Podmínek shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Tyto Podmínky podléhají právu České republiky a případné spory z nich vyplývající budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Napsat komentář